Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gesloten tussen WIKI SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 449 Allée des Fougères, 5621 FLORENNES, België, ingeschreven onder het nummer van het handelsregister “hangende”, hierna genoemd MIX4CYCLING, partij van eerste aanleg, en elke natuurlijke of rechtspersoon, die een aankoop doet via de website van MIX4CYCLING (www.mix4cycling.eu), hierna genoemd de KOPER, partij van tweede aanleg;

Onderwerp

De huidige verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen MIX4CYCLING en de KOPER, evenals elke aankoop gedaan via de commerciële website van MIX4CYCLING, ongeacht of de KOPER een bedrijf of een particulier is; evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van de website van MIX4CYCLING voor elke BEZOEKER die op deze site navigeert.

De aankoop van goederen of diensten via de website van MIX4CYCLING houdt in dat de KOPER zonder voorbehoud de huidige verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

De huidige verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door MIX4CYCLING zouden zijn goedgekeurd.

MIX4CYCLING behoudt zich het recht voor om de huidige verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zullen de voorwaarden van toepassing zijn die gelden op de datum van de bestelling door de KOPER.

Gebruik van de site

De inhoud van de Mix4Cycling.eu website kan door de bezoeker/koper geraadpleegd worden voor strikt persoonlijk, privaat en niet-collectief gebruik, gratis voor de gratis inhoud, mits aankoop of abonnement voor de betaalde inhoud.
Hetzelfde geldt voor RSS-feeds. Het is ten strengste verboden deze inhoud te hergebruiken of te commercialiseren in een professionele of commerciële context, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van MIX4CYCLING.
Bedrijven die de inhoud van de site willen hergebruiken, worden uitgenodigd contact met ons op te nemen via info@mix4cyling.eu.

Kenmerken van te koop aangeboden goederen en diensten

De goederen en diensten die te koop worden aangeboden zijn die uit de catalogus die op de MIX4CYCLING website staat.

Deze producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks de waakzaamheid van MIX4CYCLING, een product niet beschikbaar is, zal MIX4CYCLING de KOPER hiervan per e-mail op de hoogte stellen, zodra de betreffende bestelling ontvangen is.

Awards

Prijzen zijn aangegeven op de MIX4CYCLING website in euro’s, alle belastingen inbegrepen.

MIX4CYCLING behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat voor de KOPER alleen de prijzen gelden die op het moment van aankoop in de catalogus staan vermeld.

De aangegeven prijzen zijn inclusief de kosten voor de verwerking van de bestelling en de verzendkosten.

De BTW-tarieven die op de aankopen worden toegepast, zijn die welke gelden op de dag van de bestelling; elke wijziging van deze tarieven zal worden toegepast en gefactureerd op de bestelde producten zodra het nieuwe tarief van kracht wordt.

BTW-tarieven die momenteel in België van kracht zijn

Om vrijgesteld te zijn van BTW, moet de KOPER die in de Europese Economische Gemeenschap buiten België gevestigd is, het intracommunautaire BTW-nummer opgeven dat van toepassing is op het ogenblik van de bestelling.

De aangegeven prijzen exclusief belastingen zullen worden gefactureerd aan iedere KOPER die in een land buiten de EEG gevestigd is.

Lokale belastingen en douanerechten kunnen van toepassing zijn op aankopen die worden geleverd in landen buiten België. De KOPER is zelf verantwoordelijk voor toepasselijke lokale belastingen en douanerechten en MIX4CYCLING is niet verplicht om de KOPER op de hoogte te stellen van toepasselijke lokale regelgeving.

Bestellingen

Men zal hierna het immateriële object dat alle Producten verzamelt die door de KOPER van de Site voor een aankoop zijn geselecteerd na op deze elementen te hebben geklikt, als CART definiëren. Om zijn bestelling uit te voeren, kiest de Klant het (de) Product(en) die hij wenst te bestellen door ze toe te voegen aan zijn CART, waarvan de inhoud op elk moment kan worden gewijzigd.
Om een aankoop te doen op de MIX4CYCLING website, moet de KOPER :

– Vul het identificatieformulier in met de gevraagde contactinformatie of het klantidentificatienummer, indien van toepassing ;
– Vul het online bestelformulier in met alle referentienummers van de voor aankoop geselecteerde artikelen ;
– Valideer de bestelling na de juistheid ervan te hebben gecontroleerd;
– Voer de betaling uit volgens de aangegeven voorwaarden;
– Bevestig de aankooporder en de betalingsopdracht.

Alle verstrekte informatie en de geregistreerde bestelling vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging door de KOPER staat gelijk met de ondertekening en aanvaarding van de betrokken transacties.

Nadat de KOPER een bestelformulier heeft ingevuld, zal MIX4CYCLING de KOPER een bevestigingsmail sturen.

Bestellingen worden door de klantenservice van MIX4CYCLING binnen 48 uur vanaf de eerste werkdag volgend op de besteldatum verwerkt, behalve tijdens de zomervakantieperiode.

MIX4CYCLING behoudt zich het recht voor een order te annuleren van een KOPER die een betalingsachterstand heeft of partij is in een onopgelost geschil betreffende een eerdere order.

De KOPER heeft het recht om zijn bestelling te wijzigen tot de datum van verzending van de bestelde artikelen, door contact op te nemen met de klantenservice van MIX4CYCLING.

De archieven van MIX4CYCLING worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen bij de aankoop.

Klantenservice

Voor alle informatie of vragen staat de klantendienst van MIX4CYCLING ter uwer beschikking van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u, per telefoon op +32 (0)472 33 11 45 of +32 493 33 84 97, of per e-mail op customer@mix4cycling.eu.

Betaling

Betaling is vereist op het moment van bestelling op de website PAYPAL en dient uitsluitend te geschieden met een debet- of kredietkaart, met gebruikmaking van het beveiligde betalingssysteem SSL-protocol om te waarborgen dat de verzonden gegevens softwarematig worden gecodeerd en dat derden deze gegevens niet kunnen onderscheppen tijdens de overdracht over het netwerk.
Er is geen korting verschuldigd aan de KOPER.

Een ontvangstbewijs van betaalde factuur zal naar de KOPER worden gestuurd met het bestelde product.

Levering

Producten die in papieren vorm worden besteld, worden per post geleverd op het adres dat op de bestelbon is vermeld.

De aangegeven levertijd is een schatting.
De algemene verkoop van de software is gepland voor september 2021. In geval van vertraging zijn evenwel geen schadevergoedingen of boetes van welke aard ook verschuldigd.

Verantwoordelijkheid

MIX4CYCLING is enkel gebonden door een middelenverbintenis in het proces van online verkoop. MIX4CYCLING” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel voortvloeiend uit het gebruik van het Internet-netwerk, zoals verlies van gegevens, indringing, virus, dienstonderbreking of andere problemen buiten haar controle.

Intellectueel eigendom

Alle documenten en alle samenstellende elementen van de website van MIX4CYCLING zijn het exclusieve intellectuele eigendom van MIX4CYCLING.

De reproductie, exploitatie, herdistributie of het gebruik van het geheel of een deel van een visueel, auditief of softwarematig element of document van de MIX4CYCLING website is strikt verboden.

Eenvoudige of hypertext-links naar de MIX4CYCLING-website zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van MIX4CYCLING.

Persoonlijke gegevens

MIX4CYCLING past de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. De persoonlijke informatie met betrekking tot de KOPER die op de site wordt verzameld, is noodzakelijk om een bestelling te plaatsen en is bestemd voor de klantenservice van MIX4CYCLING om de bestelling te verwerken. Bijgevolg kan deze informatie aan geautomatiseerde verwerking worden onderworpen.

De KOPER/BEZOEKER heeft recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die hem betreffen, overeenkomstig de GDRP.
Voor meer informatie over hoe MIX4CYCLING omgaat met uw persoonlijke gegevens, uw recht op toegang tot deze gegevens en cookies, nodigen wij u uit onze pagina over persoonlijke gegevens te raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De officiële taal van deze overeenkomst is het Frans.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Namen bevoegd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  En savoir plus